संस्कृत सङ्कीर्णम्

CLICK ON THE HYPERLINKS


  1. परिचय

  2. वस्तूनाम 

  3. अभिवादनम् 

  4. वार्तालापम् 

  5. आमन्त्रणम्