કર્મકાંડના વિવિધ સ્થાપનો


કર્મકાંડની વિવિધ પૂજામાં અનેક પ્રકારના સ્થાપનો થતા હોય છે. કયું સ્થાપન કઈ દિશામાં, કયા રંગના વસ્ત્ર ઉપર કયા પદાર્થો વડે કરવામાં આવે છે એનું કોષ્ટક સ્વરૂપે વિવરણ નીચે પ્રમાણે છે. 


સંખ્યા  સ્થાપન  સ્થાપનમાં
દાનનું વસ્ત્ર 
સ્થાપન અન્ન સ્થાપન કટકો
(નીચેનું વસ્ત્ર)
સ્થાપન
દિશા
1 માતૃકા સ્થાપન લાલ / લીલો ઘઉં લાલ કટકો પૂર્વ
2 ગણેશ સ્થાપન લાલ ઘઉં લાલ કટકો પૂર્વ
3 મહાદેવ સ્થાપન શ્વેત વસ્ત્ર ચોખા / કાળા તલ કાળો / ભૂરો કટકો પૂર્વ
4 વરુણ કળશ શ્વેત વસ્ત્ર ચોખા શ્વેત કટકો પૂર્વ
5 નવ ગ્રહ સ્થાપન નીચે ગ્રહો પ્રમાણે નીચે ગ્રહો પ્રમાણે શ્વેત કટકો પૂર્વ
5.1 સૂર્ય લાલ વસ્ત્ર ઘઉં લાલ કટકો પૂર્વ
5.2 ચંદ્ર શ્વેત વસ્ત્ર ચોખા શ્વેત કટકો પૂર્વ
5.3 મંગળ લાલ વસ્ત્ર મસૂર દાળ લાલ કટકો પૂર્વ
5.4 બુધ લીલું વસ્ત્ર લીલા મગ લીલો કટકો પૂર્વ
5.5 ગુરુ પીળું વસ્ત્ર ચણા / ચણા દાળ પીળો કટકો પૂર્વ
5.6 શુક્ર શ્વેત વસ્ત્ર ચોખા શ્વેત કટકો પૂર્વ
5.7 શનિ ભૂરું વસ્ત્ર કાળા અડદ ભૂરો કટકો પૂર્વ
5.8 રાહુ કાળું વસ્ત્ર કાળા તલ કાળો કટકો પૂર્વ
5.9 કેતુ કાળું વસ્ત્ર કાળા તલ કાળો કટકો પૂર્વ

કહેલ વસ્ત્ર અને અન્નના અભાવમાં દરેક માટે – “સફેદ સ્થાપન કટકો + અન્ન ચોખા + વસ્ત્ર સફેદ ધોતિયું” આ પણ ગ્રાહ્ય છે.


માતૃકા સ્થાપન

MatrukaSthapan

MAtrukaGreenOrRed


ગણેશ સ્થાપન
GanapatiSthapan

GaneshRed


મહાદેવ સ્થાપન

ShivWhiteBlackBlue


નવ ગ્રહ સ્થાપન
GrahaSthapan

9PlanetsWhite


 યોગીની સ્થાપન

YoginiSthapan


ચોસઠ પદ વસ્તુ સ્થાપન 

64PadVastuSthapan


દ્વાદશ લિંગ ગતો ભદ્ર મંડળ 

12LingaSarvatoBhadraDevtaKoshtakam


સર્વતો ભદ્ર મંડળ સહીત દ્વાદશ લિંગ ગતો ભદ્ર મંડળ 

SarvatoBhadraDevtaKoshtakam12LingaSahit


સર્વતો ભદ્ર મંડળ

SarvatoBhadraDevtaKoshtakam


ચતુર્લિંગ ગતો ભદ્ર મંડળ 

4LingSarvatoBhadraMandal


પાત્રા સદન યંત્ર 

patraa sadan yantra


GoodVirtue