Level-2_Lecture-7

 


उसमे (अधिकरण) – Where (Locative) 7 – सप्तमि विभक्ति


  1. कर्ता – Who (Nominative) 1 – प्रथमा विभक्ति
  2. उसे (कर्म) – To (Accusative) 2 – द्वितीया विभक्ति
  3. द्वारा (करण) – By (Instrumental) 3 – तृतीया विभक्ति
  4. उसके लिये (संप्रदान) – For (Dative) 4 – चतुर्थी  विभक्ति
  5. उसमे से (अपादान) – From (Ablative) 5 – पञ्चमी विभक्ति 
  6. उसका (संबन्ध) – His / Her/ Its (Genitive) 6 – षष्टि विभक्ति 
  7. उसमे (अधिकरण) – Where (Locative) 7 – सप्तमि विभक्ति <<< 
  8. हे! (सम्बोधनम्) – calling (Vocative) सम्बोधनम्

सप्तमि विभक्ति (अधिकरण) [में, पर]
सुर्य: *आकाशे* अस्ति
The sun is in the sky.

सा *कार्यालये* कार्यं करोति
काक: *वृक्षे* उपविशति
*देशेषु* भारतम् उत्कृष्टम्
वृक्षेषु *नारिकेल:* उन्नत:
*प्रधानमंत्रीषु* श्रीमान् मोदी उत्कृष्टम्
अन्नं *स्थालिकायां* अस्ति
अंबा *बालिकायां* स्निह्यति
अर्चक: *मन्दिरे* पूजां करोति
सर्वेषां धन्यवाद: