દાન સ્વીકાર્ય

દાન સ્વીકાર્ય [Donation Accepted]

I have to pay for hosting this website every year. I take out some time to do & publish my research work for all. Please contribute & encourage. આ વેબસાઈટ ને હોસ્ટ કરવા દર વર્ષે પૈસા ભરવા પડે છે. સમય કાઢી હું મારુ સંશોધન અહીં મુકતો રહુ છું. દાન આપી ઉત્સાહ વધારવા નમ્ર વિનંતી. Minimum Rs. 111/- maximum your wish.

111.00 INR

Advertisements